Архив - СМР

Архив

pdf Стратегия за местно развитие на  Територия “Тракийско-Родопска яка” Общини Перущица и Родопи 2011 – 2015г.

Резюме на Стратегия за местно развитие

Територия „Тракийско-Родопска яка – общини Перущица и Родопи” 2011-2015г.

1. Територия на прилагане на СМР

Територията на МИГ „Тракийско-Родопска яка” /Общини Перущица и  Родопи/ е с непрекъснати граници и обхваща цялата площ на общините Перущица и Родопи, които имат обща граница помежду си. Двете общини  Перущица и Родопи географски са позиционирани в южната част на област Пловдив, Южен централен район за планиране. Общата площ на територия „Тракийско -  Родопската яка ”  е 573.519 km2. По данни на ТСБ Пловдив площта на двете общини влизащи в територията  поотделно е: община Перущица – 48.719 km2 ; Община Родопи - 524.8 km2. В територията влизат един град – гр.Перущица и 21 села, има обособени два административни центъра - в община Перущица - административен център е гр.Перущица,а в община Родопи - административния център е в гр.Пловдив. Съгласно Националното преброяване на населението през месец февруари 2011г. и публикуваните данни на страницата на НСИ населението, което живее в територия „Тракийско-Родопска яка” към 01.02.2011г. е 37 660 души. Гъстотата на населението nа територия  „Тракийско -  Родопската яка ” според броя на населението за 2011г. е  65.66 д/ km2

2. Седалище, адрес и органи на МИГ

Седалище: с. Брестовица, община Родопи, Пловдивска област. Адрес на МИГ: с. Брестовица, община Родопи, Пловдивска област, пл. “Съединение” № 1

Органи на МИГ:

-Общо събрание – върховен колективен орган на Сдружението. Състои се от всички членове на Сдружението. При попълване състава на Общото събрание по доклад от Управителния съвет се следи за балансираното представителство на гражданския, публичния и бизнес сектори. За запазване баланса между представителите по сектори от двете общини, не се допуска превес повече от 10% от общия брой членове в полза на представителите по сектори на някоя от двете общини. При превес от повече от 10% по решение на Общото събрание се спира приема на нови членове от секторите на съответната община до възстановяване на баланса.

-Управителен съвет – колективен управителен орган на Сдружението. Управителният съвет се състои от девет лица-членове на Сдружението. При попълване на състава му се съблядава следното разпределение - четири от членовете му се номинират от публичния сектор, двама от гражданския и трима от бизнес сектора, както следва: от публичния сектор – по двама от всяка община, от гражданския – по един от всяка община, и от бизнес сектора – двама от община Родопи и един от община Перущица. Свързаните с общинската власт членове на УС не могат да надвишават 49% от състава му. Управителния съвет избира от своя състав председател с мнозинства 2/3 от всички членове. Председателят на УС представлява Сдружението и изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на Сдружението.

-Контролен съвет – състои се от трима членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание. Двама от членовете му са представители на територията на община Родопи, а един на община Перущица. Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател, който свиква съвета на заседания и координира дейността му.

-Оперативен екип - Изпълнителен директор – назначава се по решение на Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му след провеждането на конкурс.Може да член на Сдружението, както и да е член на Управителния съвет. Правомощията му се определят в договора за наемане. По решение на Управителния съвет председателят на Сдружението може да упълномощава Изпълнителния директор с определени правомощия; Експерт по прилагане дейностите по Стратегията за местно развитие  - назначава се по решение на Управителния съвет след провеждането на конкурс; Счетоводител назначава се по решение на Управителния съвет след провеждането на конкурс; Технически асистент назначава се по решение на Управителния съвет след провеждането на конкурс.

3. Цели, приоритети, специфични цели мерки на СМР

Визия на Територия “Тракийско-Родопска яка”

Територия „Тракийско - Родопска яка” - общини Перущица и Родопи е известен лозаро-винарски  район, разположен в един от най-плодородните и слънчеви райони  на България.  В територията се ценят богатотоото културно-историческо минало и вековните традиции в отглеждането на лозя и  производството на ароматни вина,  съхранената природа и интересните фестивали. Местната общност ще използва тези силни страни, за да развива туристическия потенциал на територията като я превърне в предпочитана туристическа дестинация и място с висок стандарт на живот и запазена природа.

МИГ  “Тракийско-Родопска яка” планира да постгне конкурентноспособно развитие на теритроията като насочи усилия, време и ресурси за постигане на следните цели и приоритети:

Стратегическа рамка

Стратегическа цел - Превръщане на територия „Тракийско-Родопска яка” в предпочитана туристическа дестинация и място с висок жизнен стандарт и възможности за дългосрочна заетост, чрез повишаване на доходите и качеството на услугите, развитие на устойчив туризъм и земеделие и производство на качествени вина

Приоритет 1 - Развитие на туристическия потенциал на територията

 

Приоритет 2 - Развитие и диверсификация на земеделието и икономическите дейности и подобряване конкурентоспо-собността на местните продукти

Приоритет 3 - Подобряване качеството на живот и разнообразяване на услугите за населението и бизнеса

Специфична цел 1

Създаване и развитие на туристически атракции свързани с производството и предлагането на вино и подкрепа на бизнес начинания, които възраждат местните традиции и съхраняват спецификите на селските общности

Специфична цел 2

Разработване на атракции, изграждане на капацитет и популяризиране  на територия "Тракийско Родопска яка" като атрактивна туристическа дестинация и специфичен лозаровинарски район

Специфична цел 1

Създаване на преработвателни мощности за оползотворяване на местните суровини

Специфична цел 2

Подобряване на качеството и пазарните предимства на  произвежданата в територията земеделска продукция, сертификация  и регистриране на местна марка

Специфична цел 1

Благоустройство на населените места чрез обновяване на

паркове, културни, спортни  и сгради с местно значение

Специфична цел 2

Създаване и развитие на нови услуги в територията, с цел  подобряване достъпа до култура, развлечения, спорт и информация

 4. Допустими дейности и допустими бенефициенти по мерки

Заинтересованите страни от територия „Тракийско-Родопска яка” са определили и заложили в СМР  мерки, които могат да допринесат за постигане на заложените стратегически цели и приоритети за развитие и да ограничат въздействието на идентифицираните в SWOT анализа рискове и заплахи за територията:

Мярка 121

„Модернизиране на земеделските стопанства”

 

 

 

Допустими дейности

По мярката се подпомагат кандидати, чиито проекти водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на новипродукти, процеси и технологи и подобряване на наличните Производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти,и/или

3. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

4. увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

5.подобряване условията на труд,и/или

6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

7.подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти,и/или

8. подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

 

Допустими бенефициенти

Земеделски производители ;Признати Организации на земеделски производители от територия „Тракийско-Родопска яка” – общини Перущица и Родопи.

 

Мярка 123

„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

 

 

Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

7. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

8. гроздова мъст, вино и оцет;

10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

 

Допустими бенефициенти

микро-, малки или средни предприятия;

 

Мярка 311

„Разнообразяване към неземеделски дейности”

 

 

 

Допустими дейности

Индикативен списък на областите за разнообразяване:

·          Развитие на селски туризъм:

?  Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително ново изграждане и модернизиране на къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

?  инфраструктура за достъп до забележителностите, за свободното време, отдих,

?  развлечения и спорт (без голф игрища, развитие на лов и риболов)

?  организиране на туристическите атракции (напр. посещения до забележителности,

?  излети, преживявания)

?   маркетинг на туристическия продукт, включително чрез интернет

?   В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 10 помещения за гости

?   Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

?     Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на

·          Местно занаятчийство:

?   Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

 

Допустими бенефициенти

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

 

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или  са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия, или имат седалище или клон със седалище на територия „Тракийско-Родопска яка”,  са микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; . имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

 

Мярка 312

„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

 

 

 

Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия.

Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:

?  Производство на възобновяема енергия:

-          производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието;

?  Услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, и транспортни услуги –допълващи и пряко свързани с развитието ан туризма в територията

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 10 помещения за гости

 

Допустими бенефициенти

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия; имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Тракийско-Родопска яка” – общини Перущица и Родопи,  не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност; са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите. Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

 

Мярка 313

„ Насърчаване на туристическите дейности ”

 

 

 

Допустими дейности

Мярката подпомага инвестиции за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1.  изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура,  съоръжения и/или атракции за посетителите:

а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;

б)  съоръжения и места за спорт и отдих:  туристически и колоездачни пътеки;

инфраструктура и съоръжения за рафтинг,  пешеходен туризъм,  планински туризъм и други спортове;

в)  съоръжения за обществената инфраструктура -  информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути,  заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

2. разработване и маркетинг на туристически продукти:

а)  разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

б)  разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.

 

Допустими бенефициенти

Общини и юридически лица с нестопанска цел от територия „Тракийско-Родопска яка” – общини Перущица и Родопи.

 

 

Мярка 321

„Основни услуги за населението и икономиката в селскте райони”

 

 

 

Допустими дейности

Мярката подпомага инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на  услугите за населението и икономиката в селските райони:

Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации за производство на електрическа и/или топлинна енергия за сгради общинска собственост и/или сгради в които се предоставят различни услуги на общността, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна/електрическа енергия.

Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, младежки центрове и др.);

Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др), включително създаването на мобилни центрове;

 

Допустими бенефициенти

За подпомагане могат да кандидатстват:

1. общини Перущица и Родопи;

2. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на територията на общини Перущица и Родопи

3. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища на теритроията на общини Перущица и Родопи

Основниятпредмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват

 

Мярка 322

„Обновяване и развитие на населените места”

 

Допустими дейности

Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от инвестиционните дейности изброени по-горе.

 

Допустими бенефициенти

Общини, юридически лица с нестопанска цел, читалища от територия „Тракийско-Родопска яка” – общини Перущица и Родопи; Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение

 

Мярка 331

Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3

 

Допустими дейности

Проектите за организиране и провеждане на обучения и консултации могат да включват в себе си следните дейности :

·          Обучения  в областта на информационните и комуникационни технологии в т.ч. за придобиване на компютърни умения;

·          Обучения по стартиране и управление на собствен бизнес (предприемачество, бизнес управление и планиране) в т.ч. на стартиращ бизнес.

·          Специализирани обучения, консултации и/или практически занятия за мениджърите и/или персонала на икономически субекти, работещи в областта на ос 3 (проекти, които съответстват на заявени потребности на работодател/и или лица, стартиращи дейност в някоя от областите на ос 3 от ПРСР);

Обучения,  подпомагащи създаването и популяризирането на атрактивни селски райони;

 

Допустими бенефициенти

Бенефициенти на мярката могат да бъдат:

Организации, които провеждат обучения, курсове и информационни дейности и се определят като обучаващи организации за целите на  тази мярка (юридически лица с нестопанска цел, читалища, университети, научни институти, специализирани организации за обучение, юридически лица регистрирани по Търговския закон);

Специализирани предприятия, асоциации, задруги, браншови организации и кооперации, предоставящи услуги и/или обучения в областта на традиционни селски умения и/или занаяти

 

Мярка 421

Вътрешно териториално и транснационално  сърудничество

 

Допустими дейности

Допустими за подпомагане са следните видове дейности:

А. Подготвителна техническа помощ, целяща установяването на партньорства за сътрудничество и подготовката на съвместен проект.

Б. Прилагане на общи действия, които носят осезаеми ползи за селските райони. Съвместните проекти с други МИГ

В. Проекти за прилагане на общи дейности

 

Допустими бенефициенти

МИГ „Тракийско-Родопска яка”

 

Мярка 431

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”

 

 

Допустими дейности

Съгласно  Наредба № 23 от 18.12.2009 :

·      информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати;

·      - подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;

·      - приема и регистрира заявления за кандидатстване;

·      - създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;

·      - извършва проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;

·      - осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите;

·      -  извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;

·      - изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на канди-дата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

·      - информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

·      - сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

·      - осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;

·      - осъществява посещения на място;

·      - подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;

·      - изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;

·      - представя до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;

·      - информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;

 

Допустими бенефициенти

МИГ „Тракийско-Родопска яка”


5. Индикативно разпределение на средствата по мерки и години

Код на мярката

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

Общ публичен принос за

2012 г.

Общ публичен принос за

2013 г.

Общо за периода на Стратегията

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)

450000.00

344000.00

794000.00

20.30%

121

Модернизиране на земеделските стопанства

250000

244000

494000.00

12.63%

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

200000

100000

300000.00

7.67%

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)

0

0

0

0 %

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)

1260000.00

1020000.00

2280000.00

58.29%

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

200000

140000

340000.00

8.69%

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

200000

200000

400000.00

10.23%

313

Насърчаване на туристическите дейности

400000

300000

700000.00

17.90%

321

Основни услуги за населението и икономиката в селскте райони

300000

250000

550000.00

14.06%

322

Обновяване и развитие на населените места

120000

100000

220000.00

5.62%

331

Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3

40000

30000

70000.00

1.79%

4.2.1. Вътрешно-териториално и транс- национално сътрудничество

35000

20000

55000.00

1.41%

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

175460.00

137460.00

782320.00

20.00%

1

Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431

105276.00

 

82476.00

 

469392.00

 

12 %

2

Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – минимум 40%  от разходите по М431

70184.00

 

54984

 

312928.00

 

8 %

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:

1920460.00

1521460.00

 

3911320.00

 

100 %