Община Перущица ще ремонтира Културния дом

31 март 2015

Източник: GustoNews

kulturen_domОбщина Перущица откри  процедура по ЗОП  с № 00448-2015-0003 с   предмет: Извършване на СМР по проект „Основен ремонт и реконструкция на покрив и подпокривно пространство на Културен дом в УПИ ІХ, кв. 75 от ЗРП на гр. Перущица” .

Максимален разполагаем финансов ресурс на настоящата поръчка е в размер на 79 510.72 лева без ДДС.

Обща цел: Повишаване привлекателността на селските райони, като място за работа и за живеене , чрез подобряване достъпа на населението на община Перущица до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги

Конкретни цели: Ремонт на читалището и създаване на добри условия на труд, творчество, културно развитие на работещите и участниците.  

Основни целеви групи:

-работещите в НЧ Просвета -1862

-посетители

-участници в различни самодейни състави и школи.