Архив Покани - 2014

Покана за Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/:

Председател: Георги Ташев - 0884 00 08 21

Член: Константин Витанов – 0887 49 05 99

Член: Валентина Хаджиева - 0884 00 08 17

Член: Надежда Дардова - 0898 68 99 51

Член: Невена Раева - 0887 98 21 39

Член: Кремена Цанкова - 0899 29 48 62

Член: Емилия Янкулова - 0885 16 07 76

Член: Петър Андонов - 0897 68 37 08

Член: Христо Терзиев - 0877 68 88 88

 

Покана за провеждена на общо събрание на 27.01.2015 г.


ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/:

Георги Ташев

Константин Витанов

Надежда Дардова

Магдалена Божкова

Боряна Таскова

Недка Аризанова

Валентина Хаджиева

Коста Кренчев

Румяна Самоковарева

Ренгинар Мустафова

Ваня Гишина

Гергана Ганичева

Катя Петковска

Невена Раева

Ради Минчев

Валерий Костадинов

Кремена Цанкова

Димитър Митев

Георги Попов

Красимир Патишанов

Румен Царев

Емилия Янкулова

Живка Дамянова

Георги Грозданов

Радко Руйнин

Любомир Бойчев

Стоян Антонов

Петър Андонов

Христо Терзиев

 

 

ПОКАНА

На 19 декември 2014 година ще се проведе обучение на местни лидери за презентиране на добри практики в Европа за участие в Стратегията за местно развитие.

Място на провеждане: гр. Перущица, читалище "Просвета-1862 г." , от 14.00 часа.

Желаещите да вземат участие в обучението, могат да заявят това до 12.00 часа на 18.12.2014 г. на телефони: 0885 208 108 и 03399/8710.


......................................................................................................................................................................................

ПОКАНА

На 5 и 6 декември 2014 година ще се проведе  обучение на местни лидери за споделяне на добри практики в МИГ от страната.

Място на провеждане: 5.12.2014 г.-с. Войводиново, ресторант "Панорама" от 13.00 часа; 6.12.2014 г.-гр. Пловдив, ресторант "Хитър Петър" .

Желаещите да вземат учстие в обучението да заявят това до 12.00 часа на 4.12.2014 г. на тел.:0885 208 108; 03399/8710

............................................................

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”, Ви уведомявам, че на 17 ноември 2014 г., ПОНЕДЕЛНИК, 16,30 ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 15 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–Родопска яка”

1.Провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати за избор на експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие на Сдружение "МИГ Тракийско-Родопска яка".

2.Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

 

.........................................................................................

Сдружение “Местна инициативна група Тракийско – Родопска яка”, със седалище и адрес на управление с.Брестовица, пл.”Съединение” № 1/за контакти GSM: 0884233023/ обявява конкурс за длъжността Експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие.

Условия на работа: трудов договор на непълно работно време – 4 часа

Изисквания за длъжността:

 1. Образование - задължително висше образование; Степен магистър е предимство
 2. Общ професионален стаж най-малко 5 години;
 3. Наличие на опит в разработване и реализиране на проекти – поне 2 години.
 4. Познаване на функционирането, прилагането и нормативната уредба на Програма за развитие на селските райони, национални оперативни програми, чието приложение може да има отношение към развитието на територията.
 5. Познаване на територията на МИГ.
 6. Познаване на подхода ЛИДЕР.
 7. Опит в разработването на стратегии.
 8. Владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи:

 1. Копие на диплома за завършено висше образование
 2. Копие на документ удостоверяващ наличието на общ професионален стаж минимум 5 години
 3. Документ, удостоверяващ наличието на опит в разработване и реализиране на проекти минимум 2 години
 4. Автобиография по образец, в която има данни за познания по т. 4, 5 и 6 от Изискванията за длъжността

Срокът за подаване на документи е до 16.30 часа на 13.11.2014 /включително/ по електронен път на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в офиса на сдружението- с. Брестовица, пл. „Съединение” №1. С класираните до трето място по документи ще бъде проведено интервю от Управителния съвет на Сдружението в 7-дневен срок от приключване работата на Комисията за подбор на кандидати по документи.

 

Образец на автобиография

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИГ "ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА" В ПРЕДАВАНЕТО БРАЗДИ ПО БНТ:

: http://bnt.bg/part-of-show/obshtina-rodopi-v-rubrikata-evropa-investira-v-selskite-rajoni

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 29.09.2014 г. OT 17,30 ЧАСА В ОФИСА НА МИГ ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА

..................................................................................................................................................................

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРОЕКТИ КЪМ СМР НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА"

................................................................................................................................

ПОКАНА

за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярки от Стратегията за местно развитие на МИГ Тракийско – Родопска яка, одобрена с договор № РД50-87/13.06.2012г., както следва:

 

- мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 74 056,79 лева

Забележка: към настоящият прием могат да бъдат редуцирани или добавени суми в зависимост от резултатите на текущото договориране на проекти между  ДФЗ-РА и МИГ.

 

- мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 188 940,08 лева

Забележка: към настоящият прием могат да бъдат редуцирани или добавени суми в зависимост от резултатите на текущото договориране на проекти между  ДФЗ-РА и МИГ.

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане: 03.09.2014 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.00 часа, 09.09.2014 г.

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ ТРЯ  www.mig-p-r.org, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ ТРЯ всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или да бъде изискана по имейл:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице  на следния адрес:

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТРАКИЙСКО – РОДОПСКА  ЯКА»,

С. БРЕСТОВИЦА 4224,  ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. « СЪЕДИНЕНИЕ» №1

Настоящата покана е във връзка с Решение № 25, прието с Протокол № 12/29.08.2014г. от  Управителния Съвет  на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”.

 

...................................................................................................................................

ПОКАНА

за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярки от Стратегията за местно развитие на МИГ Тракийско – Родопска яка, одобрена с договор № РД50-87/13.06.2012г., както следва:

 

- мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 200 796,01 лева

-          мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 115 750 лева

-          мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 367 304,54 лева

- мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 96 031,54 лева

- мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 4 674,25 лева

- мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 61 917,06 лева

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане: 03.09.2014 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.00 часа, 09.09.2014 г.

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ ТРЯ  www.mig-p-r.org, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ ТРЯ всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или да бъде изискана по имейл:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице  на следния адрес:

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТРАКИЙСКО – РОДОПСКА  ЯКА»,

С. БРЕСТОВИЦА 4224,  ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. « СЪЕДИНЕНИЕ» №1

Настоящата покана е във връзка с Решение № 23, прието с Протокол № 11/19.08.2014г. от  Управителния Съвет  на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”.

Информация и документи за кандидатстване може да намерите в секция "ПОКАНИ"

..........................................................................................................................................

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 121 "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА"


ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"


ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

...............................................................................................................................

Сдружение „Местна инициативна група Тракийско-Родопска яка”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

През м.юли 2014г.за нуждите на МИГ”Тракийско-Родопска яка” се провеждат проучвания на следните теми:

-          Проучване и анализ за прилагане на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ по индикатори.

-          Анализ  за  въздействието от прилагане на Стратегия за местно развитие по сектори на развитие на територията на МИГ.

Проучванията се реализират на територията на общините Перущица и Родопи и си поставят следните цели.

Извършването на проучвания, изследвания и анализи за прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ е инструментариум и индивидуален подход за получаване на информация относно:

-степен на прилагане на СМР  на територията на МИГ;

-силни страни по прилагане на подхода Лидер по населени места на територията на МИГ;

-слаби  страни по прилагане на подхода Лидер по населени места на територията на МИГ;

-прилагане на СМР по индикатори;

-въздействие от прилагане на СМР по сектори на развитие;

-създаване на база с данни  по индикатори на финансирани от МИГ проекти.

В тази връзка молим гражданите и представителите по сектори на територията на МИГ да бъдат активни и да участват както в анкетирането на място и по телефона.

Проучването  се изпълнява  във връзка с прилагане на одобрен  бюджет на СНЦ»МИГ- Тракийско-Родопска яка» по Мярка 4.3.1.(1) „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие”, както и във връзка с прилагане на Мярка 41-Прилагане на стратегиите за местно развитие»  от Програма за развитие на селските райони за периода  2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА

На 6 юни 2014 год. от 11.00 часа в хотел "Екзотик" - с. Марково, Областен информационен център Пловдив съвместно с МИГ "Тракийско-Родопска яка" организира семинар: "Областен информационен център-Пловдив-ДА създаваме ЗАЕДНО".

Прилагаме Програма на семинара: Програма

 

.......................................................................................................................................

ПОКАНА

На 27 май 2014 год. от 11.00 часа в Пенсионерски клуб - с. Цалапица, Областен информационен център Пловдив организира семинар: "Областен информационен център-Пловдив-ДА създаваме ЗАЕДНО" с участието на МИГ "Тракийско-Родопска яка".

Прилагаме Програма на семинара:Програма

--------------------------------------------------------------------------------

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”, Ви уведомявам, че на 12 май 2014 г., ПОНЕДЕЛНИК, 17,00 ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 08 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–Родопска яка”

1.Разглеждане на постъпилите молби за членство в Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”.

2.Подготовка на отчетен доклад.

3.Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

 

ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

График за провеждане на информационна кампания и консултиране по населени места

Покана по мярка 311/четвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

Покана по мярка 312/1етвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

Покана по мярка 121/четвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

Покана по мярка 123/четвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

Покана по мярка 313/четвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

Покана по мярка 321/четвърти прием със срок за кандидастване 03.09.-09.09.20114 г./

Покана по мярка 322/четвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

Покана по мярка 331/четвърти прием със срок за кандидатстване 03.09.-09.09.2014 г./

ПОКАНА

за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярки от Стратегията за местно развитие на МИГ Тракийско – Родопска яка, одобрена с договор № РД50-87/13.06.2012г., както следва:

-          мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 257 797,00 лева

-         мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 562 292,82 лева

-          мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 115 750 лева

-          мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 140 000 лева

Забележка: към настоящият прием могат да бъдат редуцирани или добавени суми в зависимост от резултатите на текущото договориране на проекти между  ДФЗ-РА и МИГ.

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане: 25.03.2014 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.00 часа,  27.03.2014 г.

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ ТРЯ  www.mig-p-r.org, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ ТРЯ всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или да бъде изискана по имейл:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице  на следния адрес:

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТРАКИЙСКО – РОДОПСКА  ЯКА»,

С. БРЕСТОВИЦА 4224,  ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. « СЪЕДИНЕНИЕ» №1

Настоящата покана е във връзка с Решение № 16, прието с Протокол № 07/21.03.201407/21.03.2014 г. от  Управителния Съвет  на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярки  312, 121, 123, 311 от Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Тракийско – Родопска яка” се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

---------------------------------------------------------
 • Нов прием  за 2014г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

-Заповед за отваряне на прием по Мярка 321

-Покана за прием по Мярка 321

 • Нов прием за 2014г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"

-Заповед за отваряне на прием по мярка 322

-Покана за прием по Мярка 322

 • Нов прием за 2014г. по Мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3”

-Заповед за отваряне на прием по мярка 331

-Покана за прием по Мярка 331

Документи за кандидатстване може да намерите в раздел"СМР мерки" на сайта.

Заповед за удължаване срока за прием на заявления - 10.10.2012
Заповед за удължаване срока за прием на заявления - 03.09.2012

Покана и документи за набиране на външни оценители