новини 2014

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”, Ви уведомявам, че на 12 май 2014 г., ПОНЕДЕЛНИК, 17,00 ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

                                                                                 ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 08 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–Родопска яка” 

 

 1. Разглеждане на постъпилите молби за членство в Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”.
 2. Подготовка на отчетен доклад.
 3. Разни.

 С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

 Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА

за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярки от Стратегията за местно развитие на МИГ Тракийско – Родопска яка, одобрена с договор № РД50-87/13.06.2012г., както следва:

-          мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 257 797,00 лева

-            мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”: 

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 562 292,82 лева

-          мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 115 750 лева

-          мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”: 

Прогнозен  разполагаем бюджет по тази покана: 140 000 лева

Забележка: към настоящият прием могат да бъдат редуцирани или добавени суми в зависимост от резултатите на текущото договориране на проекти между  ДФЗ-РА и МИГ.

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане: 25.03.2014 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.00 часа,  27.03.2014 г.

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ ТРЯ  www.mig-p-r.org, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ ТРЯ всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или да бъде изискана по имейл:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице  на следния адрес:

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТРАКИЙСКО – РОДОПСКА  ЯКА»,

С. БРЕСТОВИЦА 4224,  ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. « СЪЕДИНЕНИЕ» №1

Настоящата покана е във връзка с Решение № 16, прието с Протокол № 07/21.03.2014г. от  Управителния Съвет  на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярки  312, 121, 123, 311 от Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Тракийско – Родопска яка” се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-------------------------------------------------

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” и на основание Решение №15, Протокол №06/11.02.14г. на Управителния съвет, свиквам Заседание на Общото събрание на 18.02.2014г. /вторник/ от 16,30часа.

На основание Решение №15, Протокол №06/11.02.14г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”, заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Приемане на изменения в съдържанието на Стратегия за местно развитие съгласно писмо от МЗХ-УО с №41-04-47/03.02.2014г., свързано със заявления на МИГ за промяна на тристранен договор за финансиране на МИГ с № РД 50-87 от 13.06.2012г.

2.Приемане на корекции във финансовия план на СМР.

3.Други.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка"

---------------------------------

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” и на основание Решение №09, прието с Протокол №04/30.01.14г. на УС на МИГ, Ви уведомявам, че на 11 февруари 2014г., ВТОРНИК, 14,00ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 06 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка”

 1. Събеседване и интервю с одобрените кандидати за избор на Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”.
 2. Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка"

---------------------------------------------------

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” и на основание Решение №09, прието с Протокол №04/30.01.14г. на УС на МИГ, Ви уведомявам, че на 06 февруари 2014г., ЧЕТВЪРТЪК, 17,00ч. в офиса на Сдружението:с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 05 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка”

 1. Разглеждане и одобрение по документи на кандидати за обявена позиция: Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”.
 2. Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка"

---------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание Решение № 08, прието с Протокол № 04/30.01.2014г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” и съгласно изискванията на Наредба № 23/18.12.2009г., Сдружение „МИГ Тракийско–родопска яка”, получател на помощ по Договор №РД50-87/13.06.2012г. с МЗХ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ПО ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка”, пл. "Съединение" №1, с.Брестовица 4224, община Родопи, област Пловдив

Длъжност: Изпълнителен директор

ІІ. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

· Длъжността е пряко подчинена на УС на Сдружението.

ІІІ. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

· Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие съгласно чл.7, ал.4 от Наредба 23 на МЗХ и организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

· Представлява Сдружението за целите и задачите, за които е упълномощен от Председателя на Управителния съвет;

· Организира работата на екипа и допълнителните експерти, привлечени за изпълнение на задачите на Сдружението;

· Следи за ефективното прилагане на всички вътрешни правила и процедури, приети от МИГ и предлага ако е необходимо промени за оптимизирането им и др.

V. ОСНОВНИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

· Организира останалите членове на екипа за предоставянето на информация и консултации на потенциалните кандидати и подпомагането на разработването на проекти на потенциалнитe кандидати.

· Изготвя графици, издава заповеди и разпределя задачи на членовете на екипа, следи за изпълнението им.

· Организира и контролира спазването на процедурите и правилата за прилагане на СМР

· Организира графика на изпълнение на приетата стратегия, организира подготовката и предоставя за публикуване покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ и др.

VІ. ИЗИКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • · Съгласно чл.7, ал.5, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Наредба № 23/18.12.2013г. за условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", и условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти към стратегиите за местно развитие по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие":

1. завършено висше образование;

2. общ професионален стаж най-малко 5 г.;

3. наличие на управленски опит най-малко две години;

4. наличие на опит в реализиране на проекти.

Забележка: по смисъла на Допълнителните разпоредби, т.14 от Наредба № 23/18.12.2009г. на МЗХ, под "Управленски опит" се разбира: опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил. лв.

· Познаване на функционирането, прилагането и нормативната уредба на Програма за развитие на селските райони и други национални програми, чието приложение може да има отношение към развитието на територията

 • · Опит в прилагането на подхода ЛИДЕР
 • · Опит в сферата на местното развитие и селските райони.
 • · Опит в сферата на прилагане на Стратегите за местно развитие и планове и модели на развитие.

VІ І. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • · Отлични умения за работа с компютър и свободно ползване на Microsoft Office, Internet, E-mail
 • · Способност за формиране и предлагане на управленски решения.
 • · Способност да планира и организира собствената си работа и работата на другите с оглед постигане на поставените цели
 • · Опит в управлението на средства от европейски фондове
 • · Отлични комуникативни и организационни умения
 • · Способност да представя и разпространява идеи.
 • · Отдаденост на работата  и способност да работи ефективно и под напрежение.
 • · Владеенето на английски език е предимство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. CV – европейски формат;
 2. Копие от документи, удостоверяващи завършено висше образование, квалификации, сертифициране и др.;
 3. Копие от документи, удостоверяващи опит;

Документи ще се приемат до 15,00ч. на 06 ФЕВРУАРИ 2014г. лично, чрез пълномощник, по пощата, с куриер на адрес:

пл. "Съединение" №1, с.Брестовица 4224, община Родопи, област Пловдив или на email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С избраните и одобрени по документи кандидати ще се проведе интервю.

 

-----------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 08

Протокол № 04/30.01.2014г.

На основание чл.36 от Устава, Управителния Съвет на Сдружение „МИГ Тракийско-Родопска яка”

РЕШИ:

Удължава срока по процедурата за избор на Изпълнителен Директор на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” на основание чл.36, т.15, т.16 и т.17 от Устава на МИГ, чрез обявяване на Покана на сайта на МИГ Тракийско-родопска яка до 06 февруари 2014г. с прием на документи до 15,00часа.

 

-------------------------------------------------

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1, ал3 и ал.6 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”, Ви уведомявам, че на 30 януари 2014г., ЧЕТВЪРТЪК, 17,00ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 04 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка”

 1. Разглеждане и одобрение по документи на кандидати за обявена позиция: Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”.
 2. Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка"

---------------------------------------------------

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1, ал3 и ал.6 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”, Ви уведомявам, че на 24 януари 2014г., ПЕТЪК, 14ч. в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 03 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка"

 1. Приемане на промени в раздел 6 „Подробен финансов план”, т.6.1. „Индикативно разпределение на средства по оси, по мерки и години”, съгласно Писмо с наш вх.№ 014/24.01.2014г. и изх.№ 41-04-47/21.01.2014г. на МЗХ, Дирекция РСР, относно заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за периода 01.01.14г.-30.09.15гг. и отправяне на Искане за прехвърляне на остатъци от средства от 2012г. и 2013г. в размер на 260 178лв.
 2. Промяна в Индикативен график с изместване на планираните дейности, поради забавяне на Искане за ободрение на бюджет.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

 

------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание Решение № 04, прието с Протокол № 02/20.01.2014г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” и съгласно изискванията на Наредба № 23/18.12.2009г., Сдружение „МИГ Тракийско–родопска яка”, получател на помощ по Договор №РД50-87/13.06.2012г. с МЗХ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка”, пл. "Съединение" №1, с.Брестовица 4224, община Родопи, област Пловдив

Длъжност: Изпълнителен директор

ІІ. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

· Длъжността е пряко подчинена на УС на Сдружението.

ІІІ. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

· Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие съгласно чл.7, ал.4 от Наредба 23 на МЗХ и организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

· Представлява Сдружението за целите и задачите, за които е упълномощен от Председателя на Управителния съвет;

· Организира работата на екипа и допълнителните експерти, привлечени за изпълнение на задачите на Сдружението;

· Следи за ефективното прилагане на всички вътрешни правила и процедури, приети от МИГ и предлага ако е необходимо промени за оптимизирането им и др.

V. ОСНОВНИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

· Организира останалите членове на екипа за предоставянето на информация и консултации на потенциалните кандидати и подпомагането на разработването на проекти на потенциалнитe кандидати.

· Изготвя графици, издава заповеди и разпределя задачи на членовете на екипа, следи за изпълнението им.

· Организира и контролира спазването на процедурите и правилата за прилагане на СМР

· Организира графика на изпълнение на приетата стратегия, организира подготовката и предоставя за публикуване покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ и др.

VІ. ИЗИКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • · Съгласно чл.7, ал.5, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Наредба № 23/18.12.2013г. за условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", и условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти към стратегиите за местно развитие по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие":

1. завършено висше образование;

2. общ професионален стаж най-малко 5 г.;

3. наличие на управленски опит най-малко две години;

4. наличие на опит в реализиране на проекти.

Забележка: по смисъла на Допълнителните разпоредби, т.14 от Наредба № 23/18.12.2009г. на МЗХ, под "Управленски опит" се разбира: опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил. лв. 

· Познаване на функционирането, прилагането и нормативната уредба на Програма за развитие на селските райони и други национални програми, чието приложение може да има отношение към развитието на територията

 • · Опит в прилагането на подхода ЛИДЕР
 • · Опит в сферата на местното развитие и селските райони.
 • · Опит в сферата на прилагане на Стратегите за местно развитие и планове и модели на развитие.

VІ І. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • · Отлични умения за работа с компютър и свободно ползване на Microsoft Office, Internet, E-mail
 • · Способност за формиране и предлагане на управленски решения.
 • · Способност да планира и организира собствената си работа и работата на другите с оглед постигане на поставените цели
 • · Опит в управлението на средства от европейски фондове
 • · Отлични комуникативни и организационни умения
 • · Способност да представя и разпространява идеи.
 • · Отдаденост на работата  и способност да работи ефективно и под напрежение.
 • · Владеенето на английски език е предимство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. CV – европейски формат;
 2. Копие от документи, удостоверяващи завършено висше образование, квалификации, сертифициране и др.;
 3. Копие от документи, удостоверяващи опит;

Документи ще се приемат до 15,00ч. на 29 януари 2014г. лично, чрез пълномощник, по пощата, с куриер на адрес:

пл. "Съединение" №1, с.Брестовица 4224, община Родопи, област Пловдив или на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С избраните и одобрени по документи кандидати ще се проведе интервю.

--------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На 13 декември 2013г. влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 18 декември 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие /СМР/” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия на местните инициатинви групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013гг.

На основание изменението и допълнението на Наредба №23 Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” подписа допълнително споразумение към тристранния Договор № РД 50-87/2012г. за удължаване срока за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансови средства по стратегията за местно развитие до одобряването от Европейската комисия на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013гг., но не по-късно от 30 юни 2014г.

от екипа на

МИГ „Тракийско-родопска яка”

 

-----------------------------------------------------------------------

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТРАКИЙСКО–РОДОПСКА ЯКА”

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на Заседание на УС на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.38, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”, Ви уведомявам, че на 20 януари 2014г., понеделник, от 17часа в офиса на Сдружението: с.Брестовица 4224, пл. „Съединение” №1, област Пловдив, ще се проведе Заседание на Управителния съвет на Сдружението при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

на Заседание № 02 на Управителния съвет на

Сдружение “МИГ Тракийско–родопска яка” 

 

 1. Стартиране на процедура за избор на Изпълнителен Директор на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” на основание чл.36, т.15, т.16 и т.17 от Устава на МИГ.
 2. Разни.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС на

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

 

------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка” и на основание Решение №116, Протокол №49/27.12.13г. на Управителния съвет, свиквам Заседание на Общото събрание на 10.01.2014г. /петък/ от 16,30часа.

На основание Решение №117, Протокол №49/27.12.13г. от Управителния съвет на Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”, заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Годишен Доклад за дейността за 2013г. на МИГ ТРЯ – докладва Г.Ташев, Председател на УС на МИГ.
 2. Представяне и приемане на Годишен финансов отчет за 2013г. на МИГ ТРЯ – докладва Анг. Механджийски, счетоводител МИГ.
 3. Представяне и приемане на Годишна програма за дейността за 2014г. на МИГ ТРЯ – докладва В.Баракова, и.д. експерт МИГ.
 4. Представяне и приемане на Индикативен бюджет за 2014г. на МИГ ТРЯ – докладва Анг. Механджийски, счетоводител МИГ.
 5. Представяне и приемане на промени в длъжностните характеристики на екип на МИГ, съгласно изискванията на Наредба № 23/18.12.09г. на МЗХ – докладва Г.Ташев, Председател на УС на МИГ.
 6. Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на УС

Сдружение „МИГ Тракийско-родопска яка”

.................................................................................................................................................

Предстои провеждането на годишен обществен форум за представяне на реализираните проекти и в процес на реализация проекти,

финансирани от Стратегията за местно развитие на Сдружение "МИГ Тракийско-Родопска яка". 

Дата, на която ще се проведе събитието е 21 декември 2013г. от 14ч. в гр.Перущица, в Конферентна зала на сградата на Община Перущица. Форумът ще се проведе при следния дневен ред:

 • 14.00ч.-14.20ч.- регистрация на гости и участници, получаване на материали; 
 • 14.20ч.-14.30ч.-откриване на форума от Председателя на МИГ-Г-н Георги Ташев.
 • 14.30ч.-15.00ч.-презентация за напредъка на Стратегията за местно развитие  по мерки и проекти(договорирани проекти)
 • 15.30ч.-16.00ч.-презентация „Възможности и предизвикателства за МИГ и Стратегията за местно развитие през 2014г.“
 • 16.00ч.-17.00ч.-дискусия, въпроси, коктейл за участниците.

За участие във форума са поканени представители на всички заинтересовани страни на територията на МИГ: жители, представители на бизнеса, на местна власт, земеделски производители и фермери, медии, НПО, сдружения, партньори. Очаква се присъствие на медии, които ще отразят събитието.

Очакваме Ви!

екипът на "МИГ Тракийско-родопска яка"

Архив новини